Fagområder

Rammeplan for barnehagen beskriver syv ulike fagområder for å sikre et variert og allsidig pedagogisk innhold i barnehagetilbudet. Fagområdene er integrert barnehagens hverdagsliv, og i løpet av et barnehageår vil vi arbeide med alle fagområdene. Her er en kort oppsummering.

 

1. Kommunikasjon, språk og tekst
Barnehagen skal bidra til at barna får bruke språket aktivt i alle sosiale relasjoner. Barnehagen skal tilrettelegge for lek med språket, og la barna gjøre erfaring med ulike skriftsspråkuttrykk. Høytlesning, sang og samtaler skal være en naturlig del av hverdagen.

2. Kropp, bevegelse, mat og helse 
Barnehagen skal legge til rette for allsidig fysisk aktivitet som gir glede og følelsen av tilhørighet i et sosialt fellesskap. Barna skal få medvirke i mat og måltidsaktiviteter. De skalfå bli kjent med hva som er sundt for kroppen, bli kjent med kroppen og utvikle bevissthet nom egne og andres grenser.

3. Kunst, kultur, og kreativitet
I barnehagen skal barna få erfaring med at det finnes ulike måter å uttrykke seg på. De voksne skal tilrettelegge og stimulere barnas nyskjerrighet. Barna skal få mulighet til å uttrykke seg gjennomdans, musikk, drama, forming, litteratur, film og ellers det som gjenspeiler et mangfoldig samfunn.

4. Natur, miljø og teknologi
Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og at de får et mangfold av opplevelser i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal tilrettelegge for lek og opplevelser og la de gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Barna skal få en begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen/miljøet og lære om dyreliv/dyr.

5. Etikk, religion og filosofi
Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til fortellinger, tradisjoner og levesett, verdier og høytider i ulike religioner som er representert i barnehagen. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler interesse og resekt for hverandre. Personalet skal undre seg over eksistensielle spørsmål sammen med barna.

6. Nærmiljø og samfunn
Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barna skal få kjennskap til samisk språk og tradisjon. Barna skal oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikle tillit til deltakelse i samunnet.
Fagområdet skal gi barna en begynnende kjennskap til barnerettighetene.

7. Antall, rom og form
Barnehagen skal synliggjøre sammehenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur ved selv å være kreativ og skapende. Lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, visualisering, former, mønstre, tall,telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål og resonnere, argumentere og finne løsninger.