Samarbeid og medvirkning

Vårt mål er å ha et godt samarbeid med alle foreldre/foresatte i barnehagen slik at vi sammen skal kunne gi barnet en best mulig hverdag i barnehagen.

Våre tiltak for å få til et godt samarbeid med foreldre/foresatte er;

* prioritere en hyggelig mottakelse i garderoben om morran hvor vi utveksler nødvendig informasjon
* personalet skal gi god informasjon om hvordan dagen til barnet har vært
* på barnehagens hjemmeside skriver vi dagsrapport, legger ut ukeplaner, månedsbrev og bilder
* mye generell informasjon sendes på e- post og legges ut på barnehagens hjemmeside
*det innkalles til to foreldresamtaler pr. år
*foreldre har mulighet til å påvirke barnehagens innhold gjennom deltakelse på foreldremøter som holdes to ganger pr. år. Barnehagen har et Samarbeidsutvalg som foreldre også kan kontakte
*personalet invitere til flere foreldrearrangement i løpet av året (se årsplan)
*en gang i året kan alle svare på brukerundersøkelse. Resultat av denne tas opp med foreldrene